ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตั้งอยู่อาคารอำนวยการ เลขที่ 21 หมู่ที่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
สำนักงานอธิการบดี ในระยะแรกเริ่มของการจัดตั้งวิทยาลัยครู เมื่อปี 2514 ใช้ชื่อว่าแผนธุรการรับผิดชอบงานอำนวยการ ประสานงานการบริหาร ในปี พ.ศ. 2521 ยกฐานะเป็น “สำนักงานอธิการ” รับผิดชอบ 13 ฝ่าย ในปี 2538 มีการตราพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏขึ้น สำนักงานจึงมีฐานะเป็น “สำนักงานอธิการบดี” รับผิดชอบ 11 งาน โดยตัดงานอนามัยและงานเทคโนโลยีทางการศึกษาออกไปสังกัดสำนักอื่นๆ ต่อมาในปี 2546 ได้ยุบรวมงานการเจ้าหน้าที่และนิติการเข้าด้วยกันทำให้สำนักงานอธิการบดีมีหน่วยงานในสังกัด 10 หน่วยงาน และในปี พ.ศ. 2547 มีการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏขึ้นสำนักงานอธิการบดี แบ่งหน่วยงานเป็น 3 กอง ได้แก่ กองกลาง กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษา
©2020 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เมนู

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น