ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

บริการประทับใจ โปร่งใส และเป็นธรรม

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการและการให้บริการด้วยระบบดิจิทัล มุ่งสู่การเป็น Smart Office

พันธกิจ

  1. เสริมสร้างนักศึกษาให้มีอัตลักษณ์บัณฑิตที่พึงประสงค์ คุณลักษณะ 4 ประการ และทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21
  2. ประสานและสนับสนุนด้านนโยบายแผนงานและงบประมาณ เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
  3. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการให้มีคุณภาพ

ค่านิยมองค์กร : SMART

Serviced mind : จิตบริการ ให้บริการด้วยความเต็มใจบนพื้นฐานของความเสมอภาค

Modern : ทันสมัย ลดขั้นตอนกระบวนงาน และเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยระบบดิจิทัล

Adviser : แนะนำ ให้คำแนะนำ คำปรึกษา เผยแพร่ข้อมูล ประสานงานทั้งภายในและภายนอก
Responsibility : ความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลง
Teamwork : ทำงานเป็นทีม มีส่วนร่วมในการวางแผนและติดตามงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และร่วมแก้ไขปัญหา

อัตลักษณ์

ขยัน ซื่อสัตย์ พัฒนาตนเอง
©2020 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เมนู