ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

บริการประทับใจ โปร่งใส และเป็นธรรม

วิสัยทัศน์

หน่วยงานต้นแบบด้านการบริหารจัดการ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

พันธกิจ

  1. เสริมสร้างนักศึกษาให้มีอัตลักษณ์บัณฑิตที่พึงประสงค์ คุณลักษณะ 4 ประการ และทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21
  2. ประสานและสนับสนุนด้านนโยบายแผนงานและงบประมาณ เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
  3. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการให้มีคุณภาพ

ค่านิยมองค์กร : PSO

Proactive         ทำงานเชิงรุก 

Specialist         ด้วยความเชี่ยวชาญ

Objectivity       อย่างมีเป้าหมาย

วัฒนธรรมองค์กร : SMART

Serviced mind      จิตบริการ

Modern                  ทันสมัย

Adviser                  ที่ปรึกษา

Responsibility      รับผิดชอบ

Teamwork             ทำงานเป็นทีม

©2020 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เมนู

นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น