ปรัชญา

บริการประทับใจ โปร่งใส และเป็นธรรม

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรกลางในการสนับสนุน

พันธกิจ

  1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
  2. ประสานงาน และสนับสนุนเกี่ยวกับนโยบายและแผน งบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ การให้บริการ การเงิน พัสดุ และงานบริหารทั่วไป
  4. บริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ สู่ Green & Clean University
  5. บริหารจัดการด้านการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร 6. พัฒนาระบบบริหารกิจการนักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

อัตลักษณ์

มีจิตสำนึกการให้บริการที่ดี