ประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2564

ประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2564

ประชุมผู้อำนวยการกอง ครั้งที่ 2 2564 3

กำกับ ติดตาม มอบนโยบาย วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2564 เพื่อมอบนโยบาย และกำกับ ติดตาม งานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามพันธกิจของสำนักงานอธิการบดี และตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย " ขอให้ทุกหน่วยงานภายใต้ร่มของสำนักงานอธิการบดีปฏิบัติราชการตามระเบียบอย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัย" ผอ.สนอ.กล่าว

ประชุมผู้อำนวยการกอง ครั้งที่ 2 2564 1

ประชุมผู้อำนวยการกอง ครั้งที่ 2 2564 5

ประชุมผู้อำนวยการกอง ครั้งที่ 2 2564 6

 

 

©2020 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เมนู