ผอ.สนอ.ร่วมอบรมแนวทางการดำเนินงาน ITA เพื่อความโปร่งใสองค์กร ผ่าน video conference

ผอ.สนอ.ร่วมอบรมแนวทางการดำเนินงาน ITA เพื่อความโปร่งใสองค์กร ผ่าน video conference

151007698 5025104114197670 337287765779460762 น

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม video conference อาคารเฉลิมพระเกียรติ นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำหรับสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานในสังกัด อว. ผ่านระบบ video conference

150579272 261161858910235 5693603769113600000 น

151530750 149012120388339 528392149115176448 น

152258110 277231460426590 6004225020251264933 n

©2020 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เมนู