สนอ.ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สู่ชุมชน

สนอ.ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สู่ชุมชน

57292

ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สู่ชุมชน นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ลงพื้นที่ให้ความรู้ ในจัดโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น พื้นที่จังหวัดพังงา (ชุมชนลำภี อำเภอท้ายเหมือง และ ชุมชนเขาหลัก อำเภอตะกั่วป่า) ระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ชุมชนลำภี จังหวัดพังงา ดยมี อาจารย์ ดร.มานพ ชาชิโย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการฯ ร่วมด้วย นายธัชพิชัย ปิยสวัสดิ์ธาดา ปฏิบัติหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างานและบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา นักศึกษาเเกนนำ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตลอดจนผู้นำชุมชนลำภี ชุมชนเขาหลัก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช้างนอน คณะครูโรงเรียนวัดช้างนอน และประชาชนชุมชนลำภีและชุมชนเขาหลักเข้าร่วมโครงการ จำนวน 150 คน  สำหรับโครงการฯ นี้ เป็นการดำเนินกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยการบรรยายพิเศษหัวข้อ " วิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สู่การพัฒนาท้องถิ่น" / การอบรมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนของชุมชนร่วมกัน / การผลิตน้ำยาล้างจาน / การผลิตเจลเเอลกอฮอล์ / การผลิตน้ำยาปรับผ้านุ่ม และการผลิตสบู่เหลว ตามความต้องการของชุมชน เพื่อนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันและการต่อยอดบูรณาการสร้างอาชีพต่อไปในอนาคต

57872

57850

56757

©2020 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เมนู