ผอ.สนอ.เข้าร่วมประชุมรับนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ITA (PKRU)

ผอ.สนอ.เข้าร่วมประชุมรับนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ITA (PKRU)

S 3866639

(28 มกราคม 2565) ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต  นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment : ITA  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดภูเก็ต การประชุมดังกล่าวเพื่อรับนโยบายนำมาขับเคลื่อนการดำเนินงาน ITA ของมหาวิทยาลัย (admin : The Prince) 

S 3866640

S 3866637

©2020 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เมนู