ผอ.สนอ.ขับเคลื่อนการจัดทำ TOR ของผู้บริหาร

ผอ.สนอ.ขับเคลื่อนการจัดทำ TOR ของผู้บริหาร

ผอ สนอjpg

(8 มีนาคม 2565ณ ห้องมธุรดา  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  เข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการและเลขานุการ เพื่อขับเคลื่อนการจัดทำข้อตกลงการบริหารงานของผู้บริหาร (TOR)  โดยร่วมกันพิจารณาตัวชี้วัดในการบริหารงานของผู้บริหารแต่ละระดับ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการ (admin : The Prince) 

S 24469536

S 24469537

S 24469538

S 24469534

 

©2020 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เมนู