ผอ.สนอ.ร่วมโครงการ “การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ITA Share & Learn : มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้”

ผอ.สนอ.ร่วมโครงการ “การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ITA Share & Learn : มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้”

LINE ALBUM สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ITA Share Learn ๒๒๐๓๒๓

วันที่ 22 มีนาคม 2565 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการ “การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ITA Share & Learn : มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้” ในหัวข้อ เทคนิคและวิธีการตอบแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และหัวข้อเทคนิคและวิธีการเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก ให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และบุคลากรผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้ ในรูปแบบการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Webex meeting) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน การจัดเตรียมลิ้งค์เอกสาร/หลักฐาน เพื่อรับการประเมินบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมิน ITA (ITAS) รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การตอบข้อซักถามหรือข้อสงสัยตามประเด็นข้อคำถามต่าง ๆ ตามระบบการประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช.

messageImage 1647915345939

messageImage 1647917508553

messageImage 1647922315079

LINE ALBUM สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ITA Share Learn ๒๒๐๓๒๓ 1

228282

©2020 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เมนู