pkru plan 25 mar 2019 1

pkru plan 25 mar 2019 2

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมพรหมเทพ อาคารอำนวยการ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมการรายงานแผนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 โดยมี ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี ตลอดจน ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมรับฟังรายงานพร้อมนำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆ

pkru plan 25 mar 2019 3

pkru plan 25 mar 2019 4

pkru plan 25 mar 2019 5

pkru plan 25 mar 2019 6

pkru plan 25 mar 2019 7

pkru plan 25 mar 2019 8

pkru plan 25 mar 2019 9