pkru president office 28 mar 2019 1

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ผศ.ดร. หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ตลอดจน ผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายสังเคราะห์ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์ตามนโยบายที่สำนักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้

pkru president office 28 mar 2019 2

pkru president office 28 mar 2019 3

pkru president office 28 mar 2019 4