2

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการรบดีฝ่ายบริหาร ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ดร.วาสนา ศรีนวลใย รักษาการหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติ “พลังราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” เนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี พ.อ.เด่นพงษ์ เด่นแหยม คณะทำงานองคมนตรี คณะผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์  พร้อมด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

3

4

5

7

8