pkru plan 28 may 2019 1
 
ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2562 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเขียนแผนและบริหารโครงการ โดยมี ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงานวิจัย ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วม ณ โรงแรมมานะไทย เขาหลัก จ.พังงา สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีการบรรยาย "กรอบทิศทางการจัดทำโครงการตามแผนงานบูรณาการระดับภาค" โดย คุณอรุณี จันทร์แจ่มศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กิจกรรมแบ่งกลุ่ม Workshop : เขียน (วางแผน) โครงการตามแผนงานบูรณาการระดับภาค โดยวิทยากร ดร.สุนันทา คันธานนท์  
 
pkru plan 28 may 2019 2
 
pkru plan 28 may 2019 3
 
pkru plan 28 may 2019 4
 
pkru plan 28 may 2019 5
 
pkru plan 28 may 2019 6
 
pkru plan 28 may 2019 7
 
pkru plan 28 may 2019 8
 
pkru plan 28 may 2019 9
 
pkru plan 28 may 2019 10
 
pkru plan 28 may 2019 11
 
pkru plan 28 may 2019 12
 
pkru plan 28 may 2019 13
 
pkru plan 28 may 2019 14
 
pkru plan 28 may 2019 15