pkru executive course jun 2019 1
 
งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผู้นำและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในยุค 4.0” Executive Leader Development Program หลักสูตร 9 วัน โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานรุ่นที่ 1  ตลอดจน คณะผู้บริหาร คณะ ศูนย์ สำนัก และสถาบัน เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมคุณหญิงกาญจนา ณ ระนอง ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยได้เกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศและประธาน Chira Academy และคณะเป็นวิทยาการถ่ายองค์ความรู้และประสบการณ์ในการทำงานยุคใหม่
 
pkru executive course jun 2019 2
 
pkru executive course jun 2019 3
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ กล่าวว่า “ด้วยผลกระทบของโลกาภิวัตน์และเทคโนโลยีซึ่งนำมาสู่กระแสของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ธุรกิจและสังคมซึ่งกำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่แน่นอน และบางครั้งมิอาจคาดเดาได้เป็นเหตุให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างต้องมีกลยุทธ์ในการบริหารงานและการบริหารคนให้มีความเป็นเลิศ มุ่งสู่ความมีประสิทธิภาพสูงสุด และมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้องค์กรอยู่รอดและก้าวหน้าได้ในยุค Disruptive ทำให้องค์กรทุกๆองค์กร ต้องตื่นตัวและต้องพัฒนาธุรกิจด้วยนวัตกรรมเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและการเติบโตที่รวดเร็ว หากแต่จะต้องอาศัยหัวใจหัวใจสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนนวัตกรรมขององค์กร คือ คน หรือทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร และจะต้องเร่งสร้างวัฒนธรรมของการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม กว่า 40 ปี ของการดำเนินงานภายใต้ปรัชญา ‘มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม’ และด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า ‘มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับสากลในท้องถิ่น ให้บริการทางการศึกษาและ’วิจัยที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว เทคโนโลยี สารสนเทศ การจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม’
 
pkru executive course jun 2019 4
 
pkru executive course jun 2019 5
 
pkru executive course jun 2019 6
 
อย่างไรก็ดี แม้ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จะมีการพัฒนาในมิติต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเสมอมา แต่สิ่งสำคัญที่ผู้บริหารระดับสูงได้ตระหนัก พยายามวางแผน กำหนดนโยบายและขับเคลื่อนให้เกิดความสำเร็จ คือ การพัฒนาคุณภาพของทุนมนุษย์ เพราะ 'ทุนมนุษย์เป็นกลไกที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนความเป็นเลิศขององค์กร' และจะต้องทำอย่างมียุทธศาสตร์ ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงได้จัดอบรมหลักสูตร 'การพัฒนาผู้นำและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในยุค 4.0' Executive Leader Development Program หลักสูตร 9 วัน โดย Chira Academy ซึ่งเป๋นหลักสูตรการเรียนรู้เชิงวิเคราะห์และคำปรึกษาสำหรับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ให้มีทัศนคติในการทำงานเชิงรุกและเชิงบวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเข้าใจในประเด็นท้าทายและวิกฤตต่าง ๆ ที่กำลังเผชิญอยู่ การเพิ่มความสามรถในการสร้างคุณค่าหรือมูลค่าใหม่ๆ ให้แก่องค์กรและสังคม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมหลักสูตรดังกล่าวจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ สร้างพลังเป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นและสังคมที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมมุ่งสู่ความเป็นเลิศแบบยั่งยืน” อธิการบดี กล่าว
 
pkru executive course jun 2019 7
 
pkru executive course jun 2019 8
 
pkru executive course jun 2019 9
 
pkru executive course jun 2019 10
 
pkru executive course jun 2019 11
 
pkru executive course jun 2019 12
 
pkru executive course jun 2019 13
 
pkru executive course jun 2019 14