pkru plan 16 jun 2019 1
 
ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2562 สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี ตลอดจน ผู้บริหาร และบุคลากร สนอ. เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรม The View Rawada Rawai, Phuket 
 
pkru plan 16 jun 2019 2 
pkru plan 16 jun 2019 3
 
นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ กล่าวว่า "สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 3 กอง คือ กองกลาง กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานของตามภารกิจของสำนักงานฯ มีความครบถ้วนสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการทบทวนแผนและจัดทำยุทธศาสตร์ขึ้น โดยกำหนดให้บุคลากรของสำนักงานฯ มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์การดำเนินงานหน่วยงาน เพื่อนำข้อมูลไปสังเคราะห์เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนปฏิบัติราชการของ สนง.อธิการบดี รวมถึงเป็นโอกาสให้บุคลากรจากทั้ง 3 กอง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเป็นเอกภาพและสอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัย" รักษาการ ผอ.สนอ. กล่าว
 
pkru plan 16 jun 2019 4
 
 
pkru plan 16 jun 2019 5
 
pkru plan 16 jun 2019 6
 
 
pkru plan 16 jun 2019 7
 
pkru plan 16 jun 2019 8
 
pkru plan 16 jun 2019 9
 
pkru plan 16 jun 2019 10
 
pkru plan 16 jun 2019 11
 
pkru plan 16 jun 2019 12
 
pkru plan 16 jun 2019 13
 
pkru plan 16 jun 2019 14
 
pkru plan 16 jun 2019 15
 
pkru plan 16 jun 2019 16
 
pkru plan 16 jun 2019 17
 
pkru plan 16 jun 2019 18
 
pkru plan 16 jun 2019 19
 
pkru plan 16 jun 2019 20
 
pkru plan 16 jun 2019 21
 
 
pkru plan 16 jun 2019 22
 
 
pkru plan 16 jun 2019 23
 
pkru plan 16 jun 2019 24