1

ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562 งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "สื่อสารสร้างสรรค์" (เจียรนัยเพชร) โดยมีคณะผู้บริหาร ม.ราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุม โรงแรมแอทพันตา ภูเก็ต (Ma Doo Bua) โดยเน้นกิจกรรมสื่อสารที่สะท้อนทัศนคติ มุมมอง  การทำความรู้จักตนเอง การปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน เพื่อนำไปสู่การสื่อสารในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ