สนอ. รวมทีมจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ EdPEx

สนอ. รวมทีมจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ EdPEx

DSC00141

PRPKRU (4-5 กุมภาพันธ์ 2564) เพราะความคาดหวังในงานบริการที่ดี และความต้องการงานบริการระดับมืออาชีพ เป็นหมุดหมายที่สำคัญของ "บุคลากรสายสนับสนุน" สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดย นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ ผู้อำนวยการ สนอ. ตระหนักถึงกลไกและหนทางสู่งานบริการที่เป็นเลิศ จึงได้นำทีมงาน สนอ. พร้อมเพรียงทั้ง กองกลาง / กองนโยบายและแผน / กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมจัดทำ Road Map เพื่อการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1 (EdPEx)” ปีการศึกษา 2563 ที่ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ เพื่อรับฟังและลงมือจัดทำแผนการปฏิบัติงานการพัฒนาองค์กรตามหลักเกณฑ์ระดับสากล อนึ่งด้วยการเป็นหน่วยงานสนับสนุนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดขององค์กร สนอ. ได้ระดมมุมมองและประสบการณ์จากนักปฏิบัติ นำมากลั่นกรองให้ออกมาเป็นแนวทางการทำงานที่ชัดเจน ทำได้จริง และวัดผลความสำเร็จได้

2

5

DSC00144

 

7

DSC00148

©2020 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เมนู