สนอ.ร่วมขับเคลื่อนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน “มหาวิทยาลัยโปร่งใส”

สนอ.ร่วมขับเคลื่อนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน “มหาวิทยาลัยโปร่งใส”

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน “มหาวิทยาลัยโปร่งใส” เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรทุกคนมีแนวทางในการบริหารและปฏิบัติราชการตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ด้วยคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ให้องค์กรมีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต พร้อมรับการติดตามตรวจสอบจากทุกภาคส่วน และพร้อมนำข้อเสนอแนะ จากภายนอกที่เป็นประโยชน์มาพัฒนาองค์กร เพื่อก่อให้เกิดการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ณ โรงละคร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

IMG 9918

IMG 9883

IMG 9900

IMG 9905

©2020 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เมนู