PSO จัด “โครงการขับเคลื่อนนโยบายพลิกโฉมสำนักงานอธิการบดี”

PSO จัด “โครงการขับเคลื่อนนโยบายพลิกโฉมสำนักงานอธิการบดี”

IMG 8734

ระหว่างวันที่ 17-20 เมษายน 2565 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการขับเคลื่อนนโยบายพลิกโฉมสำนักงานอธิการบดี ผ่านกิจกรรมดังนี้

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570

กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลเพื่อขอรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001)

โดยมี นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมอบนโยบายการบริหารสำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี พศ. 2566-2570 ร่วมด้วย นางรัตนา จันทร์จะนะ รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง หัวหน้างาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม Work Shop จัดทําแผนยุทธศาสตร์ ตามขั้นตอน SOAR Analysis วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน แรงบันดาลใจ และผลลัพธ์ Horizon Scanning / วิเคราะห์แนวโน้ม (Trends) ของ STEEP ระบุแรงขับเคลื่อน Drivers ที่สำคัญ / ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ (Key Result) / จัดทำ Strategic Package มาตรการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม วิพากษ์และสรุป ร่าง แผนยุทธศาสตร์ มรภ.ภูเก็ต ระยะ 5 ปี พศ. 2566-2570 และWork Shop การจัดทำ คู่มือขั้นตอนการทำงาน (PM) ISO 9001 : 2015 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ตรัย อาจหาญ ที่ปรึกษาบริษัท คิว-ไอเอสโอ คอนซัลแต็นท์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แนะนำเทคนิค ขั้นตอนวิธีการต่าง ๆ ในการจัดทำ ณ โรงแรมเคปพันวา จังหวัดภูเก็ต

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ PSO ได้ขับเคลื่อนตามพันธกิจคือการประสานและสนับสนุนด้านนโยบายแผนงานและงบประมาณ เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย / การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย และการพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการให้มีคุณภาพ อีกทั้งยังสอดคล้องค่านิยมองค์กร : SMARTTeamwork : ในเรื่องการทำงานเป็นทีม มีส่วนร่วมในการวางแผนและติดตามงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และร่วมแก้ไขปัญหา

IMG 8782

IMG 8760

IMG 8739

IMG 8763

IMG 8756

IMG 8753

IMG 8797

IMG 8823

IMG 8785

IMG 8809

IMG 8834

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/qPR84rGGPzXVrB2f9

©2020 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เมนู