PSO PKRU จัดสภากาแฟยามเช้า 05/2565

PSO PKRU จัดสภากาแฟยามเช้า 05/2565

prpkru 2 may 2022 1
 
prpkru 2 may 2022 2
 
(2 พฤษภาคม 2565) งานเลขานุการผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับหน่วยงานภายในประกอบด้วยกองกลาง กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรม “สภากาแฟยามเช้า สนอ.” 05/2565 โดยมี อาจารย์ ดร.เพียงจิต ตันติจรัสวโรดม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร (รองอธิการบดี) นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ ผอ.สำนักงานอธิการบดี ตลอดจนผู้อำนวยการกอง และหัวหน้างานสังกัดสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วม ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
prpkru 2 may 2022 3
 
prpkru 2 may 2022 4
 
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อราชการประสานการทำงาน ชี้แจงข้อมูลข่าวสาร ในรูปแบบที่ ไม่เป็นทางการ ร่วมกันตลอดจนปรึกษาข้อราชการระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้างาน เพื่อร่วมขับเคลื่อนการทำงาน ให้เกิดความรวดเร็ว การบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย
 
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ PSO ได้ขับเคลื่อน เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการให้มีคุณภาพ เป็นการขับเคลื่อนตามพันธกิจองค์กร Teamwork : ทำงานเป็นทีม มีส่วนร่วมในการวางแผนและติดตามงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และร่วมแก้ไขปัญหา ตามค่านิยมองค์กร SMART PSO 
 
prpkru 2 may 2022 5
 
prpkru 2 may 2022 6
 
prpkru 2 may 2022 7
 
prpkru 2 may 2022 8
 
prpkru 2 may 2022 9
 
prpkru 2 may 2022 10
 
prpkru 2 may 2022 11
©2020 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เมนู